.: وصیت نامه شهید محمدرضا زند بصیری :.

.........................

فرزند محمد منصور

تاریخ ولادت: ۱۳۴۲

تاریخ شهادت: ۲۴/۰۳/۱۳۶۵

محل شهادت: فاو